سوالات متداول

بنگاه کارآفرینی اجتماعی کسب و کاری است که هدف اصلی آن اجتماعی است. یعنی بر خلاف بنگاه‌های تجاری که برای منفعت رساندن به صاحبان بنگاه ایجاد می‌شود، هدف بنگاه کارآفرینی اجتماعی برطرف کردن مشکلات اجتماعی است. در نتیجه سود حاصل از فعالیت بنگاه کارآفرینی اجتماعی برای سرمایه گذاری و گسترش خدمات اجتماعی در همان بنگاه صرف می‌شود. جهش آکادمی نیز به عنوان یک بنگاه کارآفرینی اجتماعی، با هدف رفع مشکلات اجتماعی و نابرابری آموزشی تاسیس شده است. سود حاصل از فعالیت‌های جهش آکادمی به برطرف کردن این مشکلات اختصاص می‌یابد.