145,000
تومان
avatar
کاوه یزدی فرد

ایده پردازی صرفا یک فرایند اختصاصی برای حل مسئله خلاق در کارآفرینی نیست بلکه یک حالت ذهنی ست که به انسان کمک می‌کند در زندگی تجربیات بهتری را خلق کند. از طرف دیگر ایده پردازی به خودی خود ارزش زیادی برای انسان ندارد و ما باید بتوانیم بعد از هر مسیر ایده پردازی با یک اعتبارسنجی و تفکر انتقادی آن را موثر کنیم. در این دوره تلاش کردیم در یک مسیر منطقی از زندگی انسان امروز به چرایی اهمیت ایده پردازی، نوع نگاه انسان به ایده پردازی امروز، حالت‌های ذهنی و فکری، روش‌های علمی و ابزارهایی که می‌توان به وسیله آن ایده پردازی را در ذهن انسان مستقر کرد، برسیم. علاوه بر این تلاش کردیم تفکر داستان‌گونه که فقط با مدل ذهنی درست به ایده پردازی می‌رسد را جایگزین تفکر اشتباه استفاده از ابزارهای بیشتر، بدهیم و سعی شده این مبحث همانند سبک زندگی دیده شود یعنی بحثی که همواره در 24ساعت شبانه روز همراه ماست و به ما کمک می‌کند.

  • دوره ایده پردازی
    سطح مهارت
  • طول دوره
مهارت های که در این دوره پوشش داده می‌شود