101,000
تومان
avatar
محمدرضا قبادی

مفهوم جذب سرمایه از مفاهیم کلیدی فرآیند توسعه کسب و کار است. شما به عنوان یک بنیان‌گذار استارتاپ از ابتدای مسیر تا انتها که یک استارتاپ کوچک هستید تا زمانی که استارتاپ را به مرحله رشد رساندید یا حتی خودتان تبدیل به یکی از رهبران صنعت خودتان با این مفهوم درگیر هستید به عنوان یک بنیان‌گذار باید این فرآیندها، بخش‌های حقوقی و بخش‌های فنی آن را بدانید و بشناسید تا بتوانید مسیر استارتاپ خود را به درستی هدایت کنید.

  • دوره جذب سرمایه
    سطح مهارت
  • طول دوره
مهارت های که در این دوره پوشش داده می‌شود